Havarijní služba


Společnost Jihoměstská majetková a.s. zajišťuje smluvně pro své zákazníky od 1. poloviny roku 2013 havarijní službu. 
 

Jedná se o odstraňování havarijních stavů v plném rozsahu, pokud je to technicky možné v daný okamžik, případně jsou provedena taková opatření, kterými se zabrání vzniku škod na majetku či zdraví osob. Havarijní služba spočívá v odstranění závad na rozvodech a zařízeních elektro, vody včetně odpadního potrubí, ústředního vytápění a plynu. Službu zajišťujeme prostřednictvím mobilní linky v pracovních dnech od 16.00 hodin do 08.00 hodin a nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně o sobotách, nedělích a svátcích.
 
Telefon na havarijní službu Jihoměstská majetková a.s.: +420 222 266 564 

Havarijní službu chápeme jako nezbytný doplněk spravovaných nemovitostí či jako rozšířený výkon technické správy. V případě zájmu o tuto službu s příslušným Společenstvím vlastníků jednotek či Bytovým družstvem uzavřeme smluvní vztah, ve kterém je definována paušální cena za jednotku rovnající se jedné koruně, paušální sazba za výjezd v hodnotě sto korun a jednotná cena za hodinovou zúčtovací sazbu ve výši třista korun českých. Ve smlouvě jsou také definovány povinnosti smluvních stran včetně doby dojezdu na zajištění havarijní opravy, tj. do jedné hodiny po nahlášení havarijní situace oprávněnou osobou na výše uvedený mobilní telefon. Paušální cena za jednotku je hrazena formou splátkového kalendáře, který je nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ceny za havarijní zásah v bytě jsou hrazeny vlastníkem jednotky na místě zásahu či nájemcem bytu ve znění platné legislativy, případně Společenstvím vlastníků jednotek za zásah havarijního charakteru ve společných prostorách domu.
 

V případě zájmu o tuto službu, kontaktujte vedoucího střediska správy bytů p. Ivo Kroce 733 736 103 nebo email kroc@jihomestska.cz